Vyjádření církve Nové nebe nová země, Shincheonji k některým tématům, která byla nedávno publikována skrze komerční média o církvi

Proč církev nevystupovala dříve veřejně?

Církev Shincheonji po nějakou dobu nevystupovala veřejně, jak jsme uvedli na svých webových stránkách (odkaz). Citace z článku: „V ČR trvala dočasná skrytá forma evangelizace od roku 2015 do srpna 2021. Nikdy nebylo úmyslem vést tuto formu evangelizace pořád. Činili jsme tak s nejlepším úmyslem s vědomím vzácnosti doručování poselství a snahou, aby si každý mohl bez předsudků ověřit naše učení.“

Od roku 2021 jsme přešli na otevřenou misii, a všechny naše události a aktivity jsou vždy prezentovány jako součást Církve Nové nebe nová země, Shincheonji. Nikdy jsme nezatajovali naši existenci, a všichni naši členové vstupují do Církve Shincheonji dobrovolně. Někteří členové nemohli veřejně vystupovat jako členové církve kvůli rozsáhlému pronásledování, které se vyskytuje po celém světě, zejména v zemi vzniku církve, ale také v České republice, kde je svoboda náboženství. V několika případech toto pronásledování dokonce vedlo ke smrti našich členů, a proto jsme byli v této oblasti opatrní. Více informací naleznete na odkazu, kde je vysvětlen důvod, proč jsme v roce 2018 uspořádali vzpomínkovou událost na Václavském náměstí (odkaz).
I přesto vše musí členové v této zemi čelit urážkám, nátlaku a také situacím, kdy k nim přátelé nebo členové rodiny ukončí kontakt. Pro svou víru jsou často odsuzováni a dehonestováni.

Od roku 2021 jsme také oficiálně zaregistrovali svoji organizaci na Ministerstvu kultury. Během našeho působení v České republice církev Shincheonji nikdy nespolupracovala s politickými subjekty. Naše kurzy jsou však otevřeny pro všechny lidi bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu nebo náboženské vyznání.

Finance církve a jejich využívání.

Církev byla zaregistrována jako spolek na podzim roku 2021. Finance, které jsou uvedeny v účetní závěrce, jsou finance, které byly nashromážděny členy při založení spolku. Seznam Zprávy, které informovali o financích církve, neprovedli důkladnou analýzu a pouze vypustili zprávu do médií bez potřebného ověření informací. Dary, které jsou uvedeny v účetní závěrce, se vztahují k dotacím a podobnému typu financování, které spolek nepřijal a nepřijímá. Zmíněné dary od členů jsou potom zahrnuty v hospodářském výdělku spolku.
Církev spolupracuje s externí účetní firmou, aby její finance byly transparentní a zároveň, aby bylo vše nastaveno přesně v mezích zákona. Uzávěrka pro rok 2022 bude publikována na příslušných místech v řádném termínu, tedy do konce roku 2023.
Církev využívá finance, které obdrží od členů, výhradně k činnosti spolku. Jedná se zejména o odměnu pro lektory dle dohody, pronájmy prostor, provozní náklady, evangelizační a veřejné aktivity. Církev také spolupracuje s právní firmou na pravidelné aktualizaci svých stanov.

Obvinění předsedy Shincheonji ze zpronevěry.

Církev Shincheonji je organizace, která klade důraz na transparentnost v oblasti financí. Pravidelně informuje své členy o využití finančních prostředků v rámci každoměsíčního shrnutí.
Navzdory tomu, že byl předseda odsouzen, církev podala odvolání a řízení je v současné době stále v průběhu. Věříme, že pravda bude brzy vyjevena. Od začátku pandemie Covid-19, kdy začaly tyto žaloby proti Shincheonji, církev postupně vyhrává jednu za druhou, což dokazuje, že v církvi neprobíhají žádné protizákonné aktivity.
Mimo to, se obvinění pro zpronevěru týká majetku, který církev pravidelně využívá na své aktivity a záznamy z těchto událostí jsou veřejně dostupně na kanálu Youtube. Tento majetek je také zapsán na církev, proto nemohlo dojít ke zpronevěře.
Vyjádření dalších nezávislých subjektů v této věci se můžete dočíst v těchto odkazech. (odkaz, odkaz)

Tvrzení religionisty Vojtíška o tom, že je problematické získat informace o církvi.

Prvně je důležité zmínit fakt, že církev se aktivně snaží navazovat spolupráci a rozhovory s různými médii i organizacemi. Často nás oslovují s otázkami na kontroverzní témata týkající se naší církve. Když tyto otázky vysvětlíme, tazatel si často uvědomí, že téma vlastně není kontroverzní a že vše, co děláme, je v pořádku.

Jako vedoucí pro vztahy s veřejností jsem takové rozhovory s médii již několikrát vedl, avšak nakonec nebyla vysvětlení našich aktivit publikována. Mohu se pouze domnívat, že pokud je vše v pořádku, není to pro média dostatečně zajímavé (Jeden z příkladů uvádíme níže).

Religionista Vojtíšek nedávno publikoval čtyřdílný pořad o naší církvi na svém webu. Předtím, než ho publikoval, nám zaslal jeho znění a požádal o komentáře. Mnoho věcí bylo v jeho textu opraveno, a text, který vysvětloval naše aktivity, byl stejně dlouhý jako samotný článek. V textu bylo mnoho nepravdivých informací, zavádějících a i manipulativních. Nicméně religionista Vojtíšek na komentář církve vůbec nepřihlédl, ani lživé informace neopravil, a publikoval text v jeho původním znění.

Religionista Vojtíšek byl několikrát vyzván k rozhovoru, kdy jsme mu jako církev nabízeli vysvětlení našeho učení a činnosti, ale bohužel z jeho strany o toto není zájem.

Veškeré učení je uvedené a dostupné na YouTube, kde si to každý může projít. To je to podstatné, z čeho vycházejí i lektoři. Dali jsme na web veškerý důležitý a podstatný materiál, přestože to není naší povinností.

Výpovědi bývalých členů v médiích a snaha vykreslit církev jako místo utrpení

Členové, kteří odešli z církve, často odešli kvůli rozdílným názorů. Dnešní média více zajímají, proč například cca tři lidé odešli, ale ne proč za jeden rok dalších 100 000 přišlo. Pokud byste porovnali výpovědi lidí a pastorů s výpověďmi lidí, kteří z církve odešli, zjistili byste, že vše je vlastně jinak. Církev vyučuje Boží slovo přesně podle Bible, nic k němu nepřidává ani z něj nic neubírá. Toto si za minulý rok ověřilo více než 100 000 lidí a také více než 8000 církví podepsalo se Shincheonji spolupráci a doručuje naše učení také ve svých církvích. Otázkou tedy je, proč média zamlčují, že přes 20 000 pastorů z různých denominací jenom za poslední rok přišlo studovat do Shincheonji?

V církvi jsou členové a pracovníci. Každý věnuje církvi tolik času, kolik chce. Mezi členy jsou ti, kteří navštěvují bohoslužby a například církevní aktivity, a potom jsou tam pracovníci, kteří se věnují studentům, zajišťují chod církve, administrativu atd. Přirozeně tito pracovníci věnují dobrovolně církvi více času. V církvi Shincheonji má každý svobodnou vůli a každý žije život víry na základě svého vědomí a svědomí. Bible nám nastavuje standard, jak bychom měli život víry žít, a členové se snaží tento standard zachovávat.

Proč lidé varují před církví?

Dnešní mediální svět více než kladné zprávy hledá kontroverzní témata, aby jejich deníky byly čteny. Když se církev zapsala do Guinessovy knihy rekordů, nebo když uspořádala největší světovou promoční akci dvakrát po sobě, nebo když byla u soudu osvobozena od žalob, tak o tom nikdo nepublikoval. Když ale vyjde příběh, že „členy zavíráme do krabice“ (i když šlo o zážitkové cvičení pro studenty, tedy ani ne členy), tak o tom ihned vyjde článek bez specifického vysvětlení.

Příběh s krabicí na hlavě.

Příběh s krabicí na hlavě je pouze dalším příkladem snahy vyvolat mezi veřejností strach, že církev Shincheonji je děsivé místo. Pravdou je, že toto byla aktivita ve dvou třídách, kdy studenti napsali na papír, jaké věci je v jejich životě svazují, a mnoho špatných slov, které slyšeli od lidí kolem sebe. Potom, když byli v krabici, slyšeli tato slova znovu a nakonec z krabice vyšli ven, a všichni lidé okolo tohoto člověka je obejmuli a mnohokrát mu řekli, že to není pravda, a že je skutečně úžasnou lidskou bytostí, která si zaslouží lásku. Tato aktivita byla převzata ze zážitkového kurzu sebepoznání, a podobné variace jsou častou součástí různých rozvojových kurzů a nikomu to nevadí. Cílem této aktivity bylo naopak ukázat hodnotu člověka, nikoliv ho dehonestovat. Svědectvím několika členů, kteří tuto aktivitu zažili, můžeme velice jasně dokázat, že tato aktivita měla na člověka pozitivní vliv a pomohla mu překonat jeho těžkosti.
Pokud je skutečnost, že se někdo cítil nepříjemně během zážitkové aktivity, kterou ostatní hodnotili velmi pozitivně, pak musíme soudit, že církev Shincheonji je opravdu dobré místo. To podtrhuje fakt, že Shincheonji zažívá největší růst z církví v Čechách a to navzdory všem článkům a varováním, která média a jiné subjekty publikují.
Jak je možné, že tolik lidí přichází do Shincheonji, přestože narazí na takové zprávy? Jednoduše proto, že jejich zkušenost je zcela odlišná a velmi pozitivní. Druhým důvodem je to, že často lidé z okolí vidí, jak se jejich blízcí změnili k dobrému, a proto sami chtějí přijít. Přichází rodiče členů, rodinní příslušníci, přátelé a kolegové, kteří také narazili na takové zprávy a měli strach ze Shincheonji, ale potom si sami ověřili studium učení Shincheonji a prostředí církve a zjistili, že Shincheonji je úžasné místo, načež pocítili hněv, že jim média lhala skrze manipulaci strachem.

Pak je tedy potřeba se ptát, proč média zamlčují výpovědi více než 300 členů, kteří přišli do Shincheonji?
Toto je jeden z příkladů, jak často média manipulují veřejné mínění a publikují informace bez předešlého ověření. Ale je potřeba si uvědomit, že pro dnešní společnost je zajímavější napsat, že Shincheonji zavřelo lidi do krabice a říkalo jim ošklivé věci, než informovat, že Shincheonji pomáhá studentům překonat své vnitřní strachy a nakonec porozumět své vlastní hodnotě.

Shincheonji bez příkras bylo opakovaně pozváno na osobní setkání za účelem opravení lživých a zavádějících informací na jejich webu. Tato žádost byla odmítnuta a vyjádření naší církve k tomuto webu bylo publikováno na našich stránkách(odkaz).

Na závěr bych se rád zeptal a zároveň vyzval čtenáře: Proč média zamlčují nátlak, který okolí vyvíjí na lidi v Shincheonji, přestože žijeme v zemi, kde tvrdíme, že máme svobodu náboženství? Proč skutečně objektivně neověřují informace a v mnoha případech publikují pouze zprávy, které neinformují pravdivě?

Přejít nahoru