„V jeho slovech je čistota, která nedělá kompromisy se světem..“ pastoři s velkým zájmem poslouchají výklad o proroctví a naplnění Zjevení

Předseda Shincheonji přitahuje pozornost tisíců pastorů a věřících z celého světa. Za tento rok se jeho seminářů zúčastnilo přes 460 000 lidí offline i online z celého světa a z toho 54 000 pastorů (odkaz). Jaký byl obsah nedávného semináře ze Soulu? A jaké byly reakce pastorů?

Předseda Shincheonji přednáší na semináři v Soulu na téma: Skutečnost všech kapitol Zjevení, 7. 10. 2023

„Tento člověk se snaží říct: ‚Znám slova a význam této jediné knihy, knihy Zjevení, stejně jako skutečnosti, které se podle těchto slov naplnily.‘ Pokud se o ní říká, že je posledním Božím dílem za 6000 let, nejvyšší pravdou lidstva, neměli bychom si ji ověřit?“

Lee Man-hee, předseda Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví, vyzval na semináři pro pastory korejské církve, aby si potvrdily skutečnost naplnění Zjevení a usilovaly o jednotu. Seminář se konal 7. září v Convention Hall v Jongno-gu v Soulu. Asi 1 600 účastníků, včetně 450 pastorů, odpovídalo během řeči předsedy „Amen“.

Jak vstoupit do nebe

Předseda Lee kritizoval některé dnešní duchovní za jejich lásku k moci, bohatství a svévolný výklad Bible a řekl, že aby mohli vést věřící na správnou cestu spásy, musí jako duchovní nejprve porozumět Bibli a plnit své poslání.

Předseda Lee řekl: „Pokud si přečtete Zjevení 22:18-19, je jasně napsáno, že pokud přidáte nebo uberete ze Zjevení, nebudete moci vstoupit do nebe,“ a prohlásil: „Pokud přidáte nebo odeberete ze Zjevení, aniž byste mu rozuměli, nemůžete být považováni za osobu uznanou nebesy.“ Zopakoval, že je důležité ověřit, zda to, co církev Shincheonji učí, je správné ve světle knihy Zjevení.

Kromě toho, s odkazem na realitu náboženského světa, který je rozdělen a na atmosféru konfliktu, vyzval pastory, aby „se všichni stali jedním, protože to je Boží vůle“.

Ve svých skoro sto letech pořádá předseda sérii seminářů

Místo události bylo zaplněné ještě před začátkem akce a mnoho lidí stálo, protože nebyla volná místa. Když zazněly chvály, tváře přítomných se rozzářily a v přednáškovém sálu okamžitě zavládla milostiplná atmosféra.

Předseda Shincheonji pan Man-Hee Lee, kterému je 93 let, pořádal semináře pro pastory již v první polovině letošního roku od dubna do července. Následovalo pokračování v měsíci říjnu na základě obrovského množství žádostí pastorů o dalších konference Shincheonji. Semináře se konaly postupně ve velkých městech po celé zemi, včetně Soulu (7. 10.), Daejeonu (11. 10.), Daegu (15. 10.), Busanu (18. 10.) a Gwangju (21. 10.).

Konference v Soulu se účastnilo kolem 1 600 účastníků, včetně 450 pastorů. Kapacita sálu byla vyčerpána.

Předseda Lee apeluje na celou křesťanskou komunitu, aby potvrdila skutečnost naplnění knihy Zjevení, poslední z 66 prorockých knih Bible, které nikdo v nebi ani na zemi nemohl rozumět. Říká, že proroctví knihy Zjevení se naplnila a projevují se dnes, dva tisíce let po jejich sepsání. Tato upřímnost si získává srdce a mysl pastorů doma i v zahraničí.

Aktivní zájem a spolupráce se Shincheonji

Ke konci září bylo v 80 zemích 8 555 církví, které mají s církví Shincheonji uzavřeno memorandum o porozumění o sdílení biblického učení církve Shincheonji (tzv. MOU). Kromě toho více než 5 000 zahraničních pastorů navštěvuje kurzy v Křesťanském misijním centru Sion, vzdělávacím centru církve Shincheonji.

Sdílení biblického učení se rovněž rozmáhá v Koreji. Z více než 1 500 korejských pastorů, kteří se dosud zúčastnili konferencí, jich více než 300 navštěvuje kurzy v Křesťanském misijním centru Sion.

Předseda Shincheonji, pan Lee Man Hee

Svědectví o naplnění Zjevení

Během semináře se předseda Lee podělil o své svědectví, když jako dítě vyrůstal v rodině farmáře, který neznal víru, o válečných hrůzách během korejské války a o tom, jak si po jednom setkání s duchovní bytostí uvědomil, že se naplnila kniha Zjevení. „Proroctví zaznamenaná v Bibli předpovídají, co se stane v budoucnosti, a kniha Zjevení je také prorockou knihou, která se naplní,“ řekl a dodal: „Pokud se naplní, bude mnoho lidí, kteří uvěří a budou vzdávat Bohu díky a slávu?“.  

Při prvním příchodu se Ježíš Kristus objevil, jak bylo předpovězeno ve Starém zákoně, ale Izraelité, kteří věřili v Boha a pamatovali si nazpaměť Starý zákon, ho pronásledovali a zabili. Na tomto příkladu předseda Lee poukázal na to, jak se k Shincheonji často chová křesťanský svět.

Předseda Lee ostře kritizoval korejskou církev za to, že přidává a ubírá z knihy Zjevení a zavírá oči před zaslíbeným pastýřem, který je prorokovaný ve Zjevení, je vyvolený Ježíšem a přijímá a předává otevřenou knihu Zjevení, přesně tak, jak ji viděl a slyšel.

Předseda Lee zejména vysvětlil, že kniha Zjevení se v kapitolách 1 až 17 výslovně zmiňuje událostech a osobách, jako je Ježíš, sedm zlatých svícnů, Nikolaité a posel, kterého Ježíš posílá církvím. Také vysvětlil Boží záměr a kdo získává podle proroctví Zjevení spásu a kdo ne.

Řekl, že události v 6. kapitole Zjevení, kdy „slunce, měsíc a hvězdy potemněly a padly“, odkazují na soud vyvoleného lidu, který odpadl, a že Bůh je s dvanácti kmeny nového národa, které jsou znovu stvořeny v 7. kapitole Zjevení. Předseda sklidil bouřlivý potlesk, když řekl, že pastoři by měli znát a učit to, co slibuje Nový zákon neboli Zjevení Nové smlouvy. A dodal: „Jsem tím, o kom tato kniha Zjevení mluví a jsem zapsán ve 12 kmenech.“

Zájem pastorů

Mnozí z pastorů, kteří přišli na konferenci, jež se konala poprvé po třech měsících, byli hluboce dojati a povzbuzeni. Jeden pastor ze Soulu si rozložil své pečlivě napsané poznámky a řekl: „Až se vrátím do svého sboru, určitě se o toto poselství podělím.“

Po přednášce, kterou přerušovalo jedno amen za druhým, mnozí vyjadřovali touhu podepsat memorandum o porozumění se Shincheonji.

Pastor Jeon Seung-chun, který dohlíží na ekumenickou církev, řekl: „V jeho slovech je čistota, která nedělá kompromisy se světem a je není zkažena lží.“ Pokračoval: „Odlišuje se od ostatních pastorů tím, že má hluboké porozumění Bibli a sebejisté kázání.“

Pastor Kim Mo Kim, který vede presbyteriánský sbor řekl: „Jsem pastorem již 19 let, ale překvapilo mě, když jsem poprvé slyšel, že slova z novozákonní knihy Zjevení se naplnila tak, jak byla předpovězena, a mají reálný základ. Když jsem slyšel otevřené slovo všech kapitol Zjevení, pomyslel jsem si, že neexistuje pastor, který by mohl takto svědčit, pokud neobdržel Zjevení. Po dnešním poslechu semináře jsem si pomyslel: ‚I když jsem pastor, potřebuji se o Slově dozvědět více‘.“

Další osmdesátiletý pastor také řekl: „Skrze Shincheonji se učím spoustu věcí, které jsem neznal. Jsem obzvláště vděčný, když se dozvídám, že existuje pastýř, který jasně zná realitu knihy Zjevení.“

Pastor, který je v pastorační službě více než 40 let, o přednášce řekl: „Jedním slovem je to ‚biblické‘. Rád bych se o církvi Shincheonji dozvěděl více a příště s sebou vezmu několik známých pastorů.“

Jeden z představitelů církve Shincheonji řekl: „Bůh je jeden a Ježíš je jeden. Věříme, že křesťané, kteří mají stejnou Bibli, by se měli stát jedno v Bohu, Ježíši a v pravdě,“ řekl a dodal: „Pokud si nebudeme navzájem nadávat a proklínat jeden druhého, ale staneme se jedním v Božím slově, Bůh bude oslaven.“

Přejít nahoru