Shincheonji seminář Zjevení 22 „Kde je svaté místo, kde se nachází strom života?"

Autor
Shincheonji
Datum
09-01-2022 20:04
Zhlédnutí
263

Shincheonji seminář Zjevení 22 „Kde je svaté místo, kde se nachází strom života?"
Shincheonji seminář Zjevení 22 „Kde je svaté místo, kde se nachází strom života?"
„Událost, která se odehrála poprvé od stvoření světa"


Yeongjoo Yu, vedoucí Jakubova kmene v Soulu Shincheonji, církve Ježíšovy vedl seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" dne 23. prosince.

Vedoucí kmene Yeongjoo Yu dosvědčoval o významu a fyzickém naplnění Zjevení kapitoly 22, po lekci Zjevení 21 od vedoucího Janova kmene.

Název lekce byl 'Svaté město, kde se nachází strom života'. „Ve Zjevení 22 je obsah, který představuje Boží a Beránkův trůn, který se nachází ve svatém městě a odkud teče řeka vody života uprostřed města a na obou stranách řeky se nachází strom života, který nese dvanáctero ovoce každý měsíc a jeho listí léčí všechny národy a Boží služebníci vidí Boží tvář a věčně kralují," řekl vedoucí Yeongjoo Yu.

O stromu života ve svatém městě řekl: „Stejně jako skutečností stromu života v prvním příchodu byl Ježíš a dvanáct učedníků, skutečností stromu života v druhém příchodu je ten, kdo vítězí, a dvanáct kmenů Shincheonji ze Zjevení 7 a 14." O dvanácteru ovoci, které nese strom života každý měsíc, vysvětlil: „Stejně jako je psáno v Jakubovi 1:18, jsou to věřící, kteří byli zevangelizováni každý měsíc do dvanácti kmenů nového duchovního Izraele."

Pokračoval, že listí stromu života, které léčí všechny národy, jsou evangelisté, kteří přijímají slovo pravdy a doručují ho.

Co je tím důvodem, proč listí stromu života léčí všechny národy? „Protože je psáno ve Zjevení 21:5, že stvoří všechno nové. Jako je psáno ve Zjevení 18, všechny národy byly svedeny Babylonem, královstvím démonů, a jsou zkaženy do obrazu a ideologie ďábla," odpověděl vedoucí Yeongjoo Yu.

Řekl, že svaté město, kde se nachází strom života, můžeme vidět poté, co se vyléčíme tím, že se plně očistíme skrze slovo vody života, které je čiré jako křišťál. „Město svatého Jeruzaléma bylo původně v duchovním světě, ale jak vidíme ve Zjevení 21, sestupuje na nové nebe novou zemi. Město nového Jeruzaléma sestoupilo na 12 kmenů, proto se 12 kmenů Shincheonji stává svatým městem zde na zemi."

Vysvětlil, že ti, kteří jsou uvnitř města, jsou ti, kteří mají účast na první vzkříšení ve Zjevení 20. Jsou to ti, o nichž se píše ve Zjevení 7 a 14, označených dvanáct kmenů, 144 000 a jakožto služebníci, kteří vidí tvář Boží, se stávají Božími a Ježíšovými pastýři a kralují navěky.

„Kdežto ti, kteří jsou vně města, jsou zrádci, kteří zradili a opustili Boha, a ničitelé, kteří patří satanovi a zničili Boží Svatyni stánku ve Zjevení 13, 17 a 18. Ve Zjevení 20:7-10 vidíme, že jsou to ti, kteří dostanou Boží soud a vejdou s ďáblem do hořícího jezera, proto pokud jsme těmi, kteří jsou uvnitř města, musíme je dostat do města," doručil dále.

O kvalifikaci pro vstup do svatého města vysvětlil vedoucí kmene Yeongjoo Yu: „Musíme si vyprat roucho skrze vodu života, která teče z Božího a Beránkova trůnu a musíme být zapsáni v knize života, a nesmíme přidávat či ubírat ze slov Zjevení."

Zdůraznil, že pokud chceme mít tuto kvalifikaci, musíme znát proroctví a fyzické naplnění Zjevení. Abychom poznali Zjevení, musíme jistě potkat posla Ježíše, který byl poslán sborům, a získat svědectví.

Seminář „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy" je vysílán o Zjevení od kapitoly 1 až 22 do 138 zemích ve 24 jazycích a za pouhých 18 vysílání mělo 6 milionů zhlédnutí (do 17. prosince).

Získává velký zájem od zahraničních pastorů a také průběžně roste účast pastorů v Korejské republice. Roste také počet kazatelů, kteří žádají o učební materiály nebo posílání lektorů. Přibývá i podepisování MOU se Shincheonji, církví Ježíšovou.

Tento seminář končí speciální lekcí předsedy Man Hee Lee dne 27. prosince a po ukončení je plánováno skrze lektory každého kmene vysílat seminář „Svědectví o tajemství království nebeského v podobenstvích a jejich pravý význam".


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži