Ježíšova krev ve Zjevení

Zjevení
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:57
Shlédnutí
957
V otázkách a odpovědích ke Zjevení 1 jsme se vyjadřovali k tomu, proč bylo potřeba krve na odpuštění hříchu. V tomto příspěvku se zaměříme, jak souvisí Ježíšova krev s knihou Zjevení.

V předvečer svého ukřižování uzavírá Ježíš novou smlouvu. Obsahem nové smlouvy je jíst a pít tělo a krev Ježíše. Při poslední večeři Ježíš na místo těla používá chléb a na místo krve víno a říká, že toto máme činit na jeho památku. Co je Ježíšovo tělo a krev? V Janovi 6 je několikrát zmíněno, že kdo jí Ježíšovo tělo a pije jeho krev, získá věčný život a naopak, kdo tak nečiní, nemůže mít věčný život, a že on je chléb, který sestupuje z nebe (J 6, 53-58). Židé se nad těmito slovy pozastavují a pohoršuje je to (J 6,60-61). Ve verši 63 tak zmiňuje, že slova, která pověděl, jsou duch a jsou život. To, co je tedy nositelem života, jsou slova, která nám Ježíš doručuje, v Janovi 14,24 také zmiňuje, že slova, která doručuje, nejsou jeho, ale Otce, který ho poslal. I přes toto Ježíšovo vysvětlení, že tedy nemají jíst jeho tělo a pít jeho krev fyzicky, ale mají poslouchat jeho slova, řada lidí, co ho poslouchala, odešla. Ježíš se tedy ptá Dvanácti, zda i oni chtějí odejít, Šimon Petr mu ale odpovídá: „Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života“ (J 6,66-68). Opět je důraz na to, že slovo je to, co dává život. Stejně tak i v Janovi 1,1-4, kdy Bůh je slovo, ve kterém je život a je světlo. To, co obživuje našeho ducha i naše tělo, je Boží slovo, které se před dvěma tisíci lety stalo tělem (J 1,14), tedy naplnilo se na Ježíši. Jíst tělo a pít krev Ježíše je to stejné jako poslouchat a uvěřit slovu Ježíše.

Co nám tedy Ježíš říká, když zakládá novou smlouvu v Lukáši 22? Již nebude jíst Beránka, dokud nedojde naplnění v Božím království a také, že nebude pít z plodu vinné révy, doku nepřijde Boží království (Lk 22,16-18). Protože bude čas, kdy nebudeme moci jíst a pít tělo a krev Beránka, máme si tuto smlouvu připomínat v chlebu a víně (Lk 22,19-20). Je to tak ale navěky? Ježíšovo tělo a krev budeme mít možnost opět jíst a jeho krev opět pít, jakmile dojde naplnění v Božím království a jakmile přijde Boží království. Proroctví o tom, kam a kdy přijde Boží království, je v knize Zjevení. Pokud se začne naplňovat kniha Zjevení, musí se podle slova proroctví objevit Boží království, které se zde na zemi naplňuje a musí i přijít Boží království, podle přislíbení. Tehdy tedy budeme znovu moci jíst tělo a pít krev Ježíše Krista, tedy poslouchat jeho slovo. Můžeme namítnout, že Písmo a evangelium tu máme 2000 let, můžeme tedy číst Ježíšovo slovo neustále. Slovo, které je tu ale přislíbeno, není jen slovo Bible, tedy slovo zapsané v podobenstvích, zapečetěné, které nemůže nikdo číst a dívat se do něho (Zj 5,3), ale myslíme tím slovo, Zjevení Ježíše Krista (Zj 1,1), které má být v čase naplnění otevřeně doručeno všem lidem, národům, jazykům a králům neboli všem církvím a lidem světa (Zj 10,11 a Zj 22,16). Toto slovo je slovo, které přichází z nebe od Boha a je nám opět doručeno jako živé slovo, skrze které můžeme získat věčný život. Ti, kteří uvěří ve slovo proroctví a naplnění se stávají královstvím a kněžími (Zj 1,5-6 a Zj 5,9-10) a velikým zástupem v bílém (Zj 7,14) tvořícím dohromady dvanáct kmenů (Zj 7). Na těchto lidech ulpívá krev Ježíšovy oběti, protože jsou jí vykoupeni (Zj 5,9-10) a obmyti (Zj 7,14). Jsou to totiž lidé, kteří věří ve slovo nové smlouvy a jeho naplnění, věří ve smlouvu, kterou Ježíš uzavřel ve své krvi. Ti, kdo zachovávají Boží smlouvu, získávají požehnání (Dt 28,1-14, Zj 1,1-3).

Kniha Zjevení proto s Ježíšovou krví souvisí zcela zásadně, je to smlouva, která byla založena v Ježíšově krvi. Ti, kdo smlouvu zachovají, jsou zapsáni jako království a kněží a veliký zástup v bílém. To jsou ti, kteří věří v proroctví a naplnění Zjevení, ti, kteří mohou opět jíst tělo a pít krev Ježíše Krista a získat tak věčný život, jak Ježíš přislíbil již v evangeliích.