Kdo jsou králové a kněží ve Zj 5,9-10?

Zjevení
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:56
Shlédnutí
830
První zmínku o králích a kněžích můžeme vidět v Exodu 19, kde Bůh říká o lidu Izraele, že oni budou jeho královstvím kněží, svatým národem, zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, pokud budou zachovávat smlouvu, kterou s Bohem uzavírají.

Kněží mají ve starém zákoně jistou roli, mají na starost především oběti a celkovou správu chrámu. Zpravidla se jednalo o kmen Lévi, z něhož kněží vždy pocházeli. Byli to ti, kdo měli na starost bohoslužbu a duchovní správu Božího lidu. Skutečnost, že Bůh přislibuje, že z celého svého národa učiní království kněží naznačuje, že celý jeho národ se bude moci stát lidmi jako kněží, lidmi, kteří vládnou s Bohem jako jeho kněží.

Smlouva mezi Bohem a Izraelem ale byla porušena (He 8,7) a tak je třeba nové smlouvy. V Janovi 1,12-13 je psáno, že role Božích dětí (Božího lidu) přechází na ty, kteří uvěřili ve jméno Ježíše Krista, tedy na křesťany. V novém zákoně tedy již není výsadní postavení Izraelského národa zrozeného z Abrahama, ale jejich roli přebírají ti, kteří uvěřili v Ježíše Krista. V Petrově listu se jako o královském kněžstvu mluví o těch, kterým je adresován tento list, což jsou věřící v Krista (1 Pt 2,9-10). Zaslíbení a stejně tak i možnost stát se Božím královstvím a kněžími, přechází tedy na křesťany.

Na kom se ale toto zaslíbení naplní? Ve Zjevení 5, 9-10 se píše o Božích králích a kněžích vykoupených Ježíšovou krví z každého kmene, jazyka, lidu a národu. Ve Zjevení 14,4 se také mluví o vykoupených z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi, stojí na hoře Sión spolu s Beránkem jako sto čtyřicet čtyři tisíc těch, kteří mají na čele jméno jeho (Beránka) a jméno jeho Otce (Zj 14,1). Ve Zjevení 7 vidíme, jak anděl přinášející pečetidlo živého Boha označuje na čelech celkem sto čtyřicet čtyři tisíc lidí. Později, ve Zjevení 7, objasníme, zda se jedná o reálné nebo symbolické číslo.

Co to znamená, že jsou označeni nebo, že mají na čele Boží jméno? Bůh je slovo (J 1,1), mít na čele zapsané Boží jméno znamená mít na čele zapsané Boží slovo. I ve starém zákoně vidíme stejný obraz. V Deuteronomiu 6,4-9 je Izraeli řečeno, že Boží slova by měla být jako značka mezi jejich očima. Z toho důvodu i dnes můžeme vidět řadu příslušníků judaismu, kteří jsou ověšeni pásky s Božím slovem a na čele mají Tfilin (černé krabičky, ve kterých jsou svitky Tóry). Toto byl způsob zachování tohoto zákona. V He 8,10-12 je však psáno, že zákon má být zapsán v mysli a na srdci. Označení ve Zjevení 7 tedy nemají fyzicky nic na svých čelech, mají však Boží slovo ve své mysli a ve svém srdci. Jako kněží pak na jejich rtech musí být pouze pravdivé Boží slovo, aniž by z něho ubírali nebo k němu něco přidávali (Zj 22,18-19; Zj 14,4-5). Takových lidí má být ve Zjevení 7 označeno sto čtyřicet čtyři tisíc.

Chce Bůh záchranu pouze pro sto čtyřicet čtyři tisíc? Nikoli, těchto sto čtyřicet čtyři tisíc mají roli jako Boží kněží, nositelé Božího slova, učitelé a pastýři, kteří vedou Boží lid a předávají Boží slovo. Od Zjevení 7,9 se mluví o nepočitatelném zástupu, který je shromážděn potom. Bůh stále chce, aby byli všichni zachráněni skrze poznání pravdy (1 Tm 2,4). Ve Zjevení je nakonec přislíbeno, že zde budou lidé jako království a kněží a lidé jako veliký zástup v bílém, kteří budou Božím lidem, vykoupeným Ježíšovou krví a jejich roucha budou v jeho krvi vyprána. Boží zaslíbení o království kněžích, o nichž se zmiňuje v Exodu 19 stále platí, kdo však budou ti, kdo to skutečně zachovají?