Proč Bůh ukazuje nebe?

Bible
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:56
Shlédnutí
824
Nebe je místo, kde přebývá Bůh. V Gn 3,8 se Bůh prochází uprostřed zahrady Edenu, přebývá s člověkem, ale kvůli hříchu je člověk vyhnán z ráje a oddělen od Boha. Nastává oddělení, kde Bůh nepřebývá věčně s člověkem (Gn 6,3) a nebe je od nás vzdálené. Božím záměrem napříč celým písmem je vrátit se k člověku, tento záměr se naplňuje ve Zj 21,1-4.

V Ex 25,8-9 je psáno, že Mojžíš má postavit na zemi svatyni podle vzoru příbytku. Bůh tedy Mojžíšovi ukázal vzor příbytku, který měl postavit. V He 8,5 je řečeno, že to co Mojžíš měl stavět je předobrazem nebeských věcí, neboli je to obrazem toho, co Mojžíš viděl v nebi. Bůh ukázal Mojžíšovi nebe, aby na zemi postavil obraz toho co viděl. Svatostánek, který Mojžíš staví se stává místem, kam sestupuje Boží duch (Ex 40,34-35) a místem, kde se mohli setkat s Bohem (Ex 33:7). Toto místo nazývá stanem setkávání.

Tento svatostánek má opravdu podobu nebe. Ve svatostánku je sedmi ramenný svícen (stejně jako ve Zj 4 je sedm ohnivých pochodní značících sedm duchů), je tam dvanáct předkladných chlebů (stejně jako ve Zj 21 je dvanáct bran jejichž základem je dvanáct učedníků), před vchodem je nádoba na očišťování (stejně jako ve Zj 4 je skelné moře před Božím trůnem).

Ale Boží záměr není přebývat v budově vybudované lidskýma rukama (Sk 7,48), toto byl jen předobraz budoucích věcí. Boží záměr je vrátit se k člověku a přebývat s člověkem (Zj 21,1-4), vrátit se do té pravé svatyně (1 Kor 3,16), kterou se stává lidské srdce.

Když je vyvolený lid Izraele ve vyhnanství v Babylonu Bůh vyvolí Ezechiele a ukazuje mu ve vidění podobu nebe (Ez 1). Poté, co je mu ukázáno nebe tak ve vidění jí otevřený svitek a má za úkol jít a dosvědčit tato slova vzpurnému domu Izraele (Ez 3,1). Tato slova se naplňují na synu člověka, na Ježíši.

Ježíš viděl nebe (J 3,13), ale ne jen tak pro nic za nic, ale viděl to na čem pracuje Otec a činí stejnou práci jako Otec (J 5,17-19). Jakou práci Ježíš činí? Svědčí o tom co viděl a slyšel (J 3,31-33) a tím vytváří nejprve srdce dvanácti učedníků a potom dalších věřících. Stejně jako Ezechiel viděl nebe a potom šel a měl dosvědčit slovo vzpurném lidu Izraele, Ježíš vidí nebe a jde a dosvědčuje slovo ztraceným ovcím z domu Izraele (Mt 15,24). Ježíš takto vytváří království nebeské tady na zemi podle vzoru nebe mající dvanáct učedníků. Boží duch sestupuje na Ježíše (Mt 3,16) a on se stává království nebeským (Mt 4,17). Ježíš ovšem odchází a slibuje, že království nebeské opět přijde (Lk 22,18).

Kniha Zjevení začíná tím, že se objeví sedm zlatých svícnů a Ježíš se prochází uprostřed nich. Stávají se místem Božího přebývání, ovšem Ježíš skrze Nového Jana jim posílá dopisy, aby činili pokání a varuje je, že pokud nebudou činit pokání bude svícnem pohnuto z jeho místa, neboli duch jim bude vzat. Oni nečiní pokání čímž se naplňují slova 2 Te 2:2-4 o odpadnutí. Jelikože Boží lid upadá do zajetí, Bůh ztrácí místo, kde by přebýval a proto volá Nového Jana do duchovního světa, aby mu ukázal nebe (Zj 4,1). Nový Jan vidí nebe proto, aby stejně jako Mojžíš a Ježíš postavil svatyni (Boží příbytek) na zemi podle vzoru nebe.

Ve Zj 4,8 Bůh přislíbil, že království nebeské opět přichází a my vidíme ve Zj 21,1-2 že skutečně duchovní svět, celé svaté město nový Jeruzalém sestupuje z nebe na zem. Proto musí být tady na zemi postavena duchovní svatyně ze srdcí věřících kam nebe může sestoupit. Jako Ježíš přislíbil v Mt 6,10, že Boží království má přijít a taky že se má dít Boží vůle jako v nebi tak i na zemi. Ve Zj 4 je Novému Janovi ukázána podoba duchovního světa, aby mohl vidět jak se naplňuje Boží vůle.

Bůh nepracuje sám, ale uspořádal nebe do organizace duchů, kde Bůh je uprostřed, okolo sebe má 24 starších, před trůnem je 7 duchů a okolo čtyři živé bytosti. Společně naplňují Boží vůli. Stejně tak, aby zde na zemi se mohla dít Boží vůle, je potřeba postavit duchovní svatyni uspořádanou do stejné organizace jako nebe. Takto vzniknou lidská srdce jako příbytky na které může sestoupit Svaté město Nový Jeruzalém v duchovním světě.

Tímto místem se stává ten, který vítězí (Zj 3,12) na něm je napsáno jméno Boží, jméno svatého města Nového Jeruzaléma i jméno Ježíše, stává se tedy svatyní, příbytkem (Zj 3,12). Tímto místem se stává dvanáct kmenů ve Zj 7 neboť Bůh sestupuje na toto místo a roztáhne nad ním svůj stan (Zj 7,15) stávají se tedy stanem setkávání. Tímto místem se stává nové nebe a nová země (Zj 21,1) neboť to je místo, kde Bůh má svůj stánek (Zj 21,3).