Co je těch sedm sborů ve Zjevení 2-3?

Zjevení
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:55
Shlédnutí
832
Je zde myšleno sedm sborů v malé Asii, které existovaly v době apoštola Jana? Ve Zj 1,20 je napsáno, že to je tajemstvím. Kdyby Ježíš myslel doslovně sedm sborů, které byly v té době, nebylo by to pro nás žádným tajemstvím. Ve Zjevení se objevují celkem tři tajemství. Podobně jako ve Starém zákoně bylo jedno tajemství a tím byl Ježíš (Ko 1,26-27, Ko 2,2). Toto tajemství nikdo v době starého zákona neznal, ale až když se naplnil čas a proroctví o Ježíši se naplnilo, tak se objevil Ježíš a lidé mohli poznat toto tajemství. Slova Zjevení jsou proroctvím (Zj 1,3, Zj 22,18-19). Není to slovo, které by se naplnilo, v době, kdy bylo psáno. Co je těch sedm sborů v Asii můžeme poznat až v době, kdy se ta proroctví naplní. Pokud někdo tvrdí, že zná toto Boží tajemství, přestože se Zjevení ještě nenaplnilo, nemluví pravdu.

Dále, události Zjevení se odehrávají v těchto sedmi sborech, na místě, kde se objevuje sedm zlatých svícnů. Co je významem těchto sborů a svícnů? Ve starém zákoně Bůh nechal Mojžíše postavit svatyni podle vzoru v nebi (Ex 25,8-9) a tato svatyně slouží jako předobraz nebo stín budoucích věcí (He 8,5), tedy ukazuje na něco v budoucnosti. Svatyně byla rozdělena na první a druhý stánek (He 9,2-5), kde v prvním stánku se nacházel mimo jiné svícen a v nejsvětější svatyni se nacházela schrána smlouvy. Je napsáno, že tato svatyně je obrazem přítomného času (He 9,9) a Ježíš o sobě říká, že on je ta svatyně (J 2,21), jako ten pravý velekněz vstoupil do nejsvětější svatyně. Předtím tu ovšem byl první stánek, ve kterém se nacházel svícen. V Mal 3,1 je napsáno, že nejprve musí přijít posel, který připraví cestu, než se objeví Panovník, kterého hledáme. Tím, kdo připravuje cestu pro Ježíše a přichází jako svícen (lampa) je Jan Křtitel (J 5,35). On oznamuje Ježíšův příchod. Stejně tak ve Zj 1,20 sedm zlatých svícnů se odkazuje na tento první stánek v době Mojžíše, kde se vyskytoval svícen a sedm sborů (sbor nebo svatyně jako místo, kde přebývá Boží duch) rovněž na tuto svatyni, první stánek, který se neodkazoval na fyzickou budovu, ale na toho, který připravuje cestu podle Mal 3,1. Stejně jako ve starém zákoně, sedm sborů a sedm zlatých svícnů jsou předobrazem budoucích věcí.

Proč je tedy zmíněno sedm sborů v Asii, pokud Ježíš neměl na mysli doslovných sedm sborů v tehdejší době? Když se podíváme do Zjevení, tak častokrát se užívají jména a místa, kterými se něco připodobňuje. Například ve Zj 11,8 se mluví o místě, které je jako Sodoma a Egypt a taky jako Golgota, není zde myšleno, že by se to místo doslovně nacházelo v oblasti Sodomy a Egypta, ale je to podobenstvím. Nebo v Iz 60,14 se píše, že přijdou k “Tobě” a nazvou tě Siónem, městem Hospodinovým. Vypadá to, že Bůh nazývá Izajáše městem, Siónem, ale opět, je to proroctví zapsané v podobenství, které ukazuje na Ježíše. Stejně tak sedm sborů v Asii se stává podobenstvím a realitou sedmi sborů se v našem čase stává Svatyně stánku a jejich sedm poslů, kde se odehrávají události Zjevení.