Proč Ježíš ustanovuje svou smlouvu v krvi?

Zjevení
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:53
Shlédnutí
810
V Písmu najedeme důkazy o tom, že Ježíš je nazýván Božím Beránkem, který prolil svou krev na odpuštění hříchů (J 1,29). Jaký hřích nám má být odpuštěn a proč je k tomu zapotřebí krve?

Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi, a také člověka, Adama a Evu. Adamovi a Evě pak dává Bůh smlouvu, ve smyslu podmíněného příslibu – pokud budou jíst ze stromu poznání dobrého a zlého, jistě zemřou (Gn 2,16-17). Porušení této smlouvy nebo zákona, je hřích a hřích vede ke smrti (J 1,15). V důsledku tohoto hříchu, došlo k odpojení Boha a člověka (Gn 6,3), aby došlo k tomuto znovu spojení a obnovení života, musí být vyřešen hřích.

Ve starém zákoně dává Hospodin svému lidu smlouvu (zákon, desatero přikázání a další nařízení), Izraelský lid tehdy přísahá Hospodinu, že bude smlouvu zachovávat a tato přísaha je stvrzena krví býčků, kterou je pokropen jak oltář, tak lid (Ex 24, 4-8). Krev značí, že zachovat nebo nezachovat smlouvu je otázka života a smrti. Zachování smlouvy je život, porušení smlouvy je hřích, a vede tedy ke smrti (Dt 28).

Izraelský lid ale smlouvu (zákon) neustále porušuje, aby byli od tohoto hříchu očištěni, musejí každoročně konat oběti na beranech na odpuštění hříchu. Co je zapsáno ve starém zákoně je ale popsáno jako předobraz (He 8,5) a jako stín budoucích věcí (He 10,1). V Hebrejům 10 je Ježíš popsán jako jediná oběť za hříchy navěky.

Proč je ale je třeba krve oběti?

Jak již bylo zmíněno výše, cenou za hřích je smrt (Ř 6,23), pokud má být hřích splacen, někdo tuto cenu musí zaplatit. Buď to bude hříšník sám, tedy zemře a nebo přijde někdo na jeho místo a dá svůj život za něho. Ježíš Kristus byl touto obětí, protože se narodil bez hříchu, a tudíž jako jediný mohl dát svůj život jako tuto oběť (1 Pt 3,18).

Stejně jako Izraelité obětovali každoročně berany na odpuštění hříchů, Ježíš i tento předobraz naplnil na sobě, když vydal sám sebe za nás, hříšné, abychom mohli mít věčný život.