Kdo je Jan a kdo je „nový“ Jan?

Zjevení
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:53
Shlédnutí
882
Apoštol Jan byl jedním z dvanácti Ježíšových učedníků (Mt 4,21), který se s Ježíšem vyskytuje v řadě situací. Je svědkem Ježíšova proměnění na hoře (Mt 17), je učedníkem, který je pod křížem v momentě Ježíšovy smrti (J 19,26). Je autorem Janova evangelia, kde je označován jako „učedník, kterého (Pán) miloval“, Janových listů a Zjevení Janova.

Apoštol Jan je autorem proroctví, které mu bylo dáno, když byl na ostrově Patmos před dvěma tisíci lety. Toto proroctví je zapsáno v podobenstvích neboli v obrazném jazyce. Jan je ve Zjevení častokrát jako nevyjádřený podmět, jako někdo, kdo to zapisuje, a kdo to viděl (např. Zj 1,12; Zj 4,1; Zj 5,1; Zj 6,1; Zj 7,1; Zj 10,1; Zj 13,1; Zj 15,1; Zj 18,1; Zj 20,1; Zj 22,8). Avšak to, co Jan viděl, stejně jako řada proroků před ním, bylo vidění, Jan ve své době neviděl skutečné naplnění těchto událostí a jejich význam, ale pouze vidění v obrazech. V Ozeáši 12,11 je psáno, že Hospodin dává proroctví svým prorokům v podobenstvích.

Abychom porozuměli roli Jana v proroctví a následně naplnění, můžeme se podívat na podobnou situaci u starozákonních proroků. V Ezechieli 1 nás nejprve Ezechiel zpravuje o tom, jaké slovo zapisuje – spatřil Boží vidění (Ez 1,1). Ve druhé a třetí kapitole ho Hospodin oslovuje „Synu člověka“ a vidíme situaci, kdy se k Ezechielovi natahuje ruka, v níž je otevřená kniha. Tato kniha je dána Ezechielovi, aby ji snědl a předal Izraelskému lidu, který ho ale nebude chtít poslouchat (Ez 3,1-11). Ezechielovi se toto děje jako vidění, a toto vidění má své reálné naplnění. K tomu ale dochází až ve chvíli, kdy na zem přichází skutečný Syn člověka, Ježíš Kristus o zhruba 600 let později a předává Boží slovo (J 14:24) Izraelskému lidu (Mt 15:24). Ezechiel tedy ve skutečnosti nemluví o sobě, ale zapisuje proroctví ve vidění, které se naplňuje na Ježíši Kristu.

U Janova Zjevení je to podobné. Jan zapsal proroctví ve vidění před dvěma tisíci lety, avšak jakmile dojde k naplnění těchto událostí, nebude to Jan, který nás o těchto událostech zpraví. V čase naplnění Zjevení se podle Písma mají odehrát události, které jsou prorokované a podle tohoto proroctví musí přijít svědek, který je u těchto událostí v reálném čase, aby nám o nich dal vědět (Zj 1,1-2). Ve Zjevení je popsán jako Jan, ale protože v realitě nepůjde o apoštola Jana, říkáme mu „nový“ Jan. Jinými slovy někdo, kdo zastává stejnou roli jako apoštol Jan, nový Jan nebude Zjevení zapisovat, ale stane se svědkem naplněných událostí. Bude někým, kdo všechno skutečně viděl a slyšel (Zj 22,8) a toto svědectví má doručit všem sborům (Zj 10,11; Zj 22,16).

Církev Shincheonji věří, že tímto svědkem naplnění Zjevení je její předseda, který viděl a slyšel veškeré události a může o nich svědčit podle Písma. Shincheonji nepovažuje svého předsedu za Boha, Ježíše, vtělení Krista, ducha pravdy nebo apoštola Jan, ale za posla, kterého Ježíš poslal, aby nám toto dosvědčil.