Je pro Shincheonji Ježíš Kristus důležitý?

Shincheonji
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:52
Shlédnutí
963
Ano, zcela zásadně. Církev Shincheonji již ve svém názvu prohlašuje, že se jedná o Ježíšovu církev. Církví Ježíšovou je proto, že byla založena na základě proroctví zapsaných ve Zjevení Ježíše Krista, který tato proroctví naplnil a dal nám je poznat. Církev Shincheonji věří v Ježíše Krista, syna Božího, jakožto jediného spasitele a zachránce.

Ježíš Kristus se před dvěma tisíci lety narodil z Ducha, skrze Pannu Marii. Žil na území dnešního státu Izrael a jednal podle Písma. Podle proroctví uzdravoval, konal zázraky, kázal slovo. Založil novou smlouvu ve své krvi, nesl kříž za naše hříchy, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Svým učedníkům řekl, aby svědectví o něm doručili až po nejzazší konec země (Sk 1,8). Ježíš je Kristus, neboli Mesiáš, zachránce a spasitel. Kromě výše zmíněných činů, které vykonal, dal také svým věřícím proroctví, ve kterém mluví o budoucích časech, o událostech, které se teprve mají stát. V tomto smyslu mluví o království nebeském (Mt 13), o znameních skonání věku a jeho příchodu (Mt 24), o příchodu ducha pravdy (J 14-16) a všechna tato proroctví shrnuje v knize Zjevení (Zj 1-22).

Ježíš mluví o požehnáních (Mt 5), o odpuštění (Mt 18) a o důležitosti lásky (Mt 22,37-39). V J 14,23 ale vidíme, co znamená Ježíše milovat – zachovávat jeho slovo. Jaké slovo bychom tedy měli zachovávat? Evangelium. Evangelium neboli dobrou zprávu o tom, že na zem přišel Mesiáš, který na sebe vzal naše hříchy a prolil za ně krev. Obsahem evangelií ale není pouze učení, které nás má přiblížit a vést, jak žít život v Kristově obraze, ale také řada proroctví. Ježíš v J 14,29 mluví o tom, že tyto věci říká nyní, dříve než se stanou, abychom uvěřili, až se stanou. Ježíš tedy předává proroctví, abychom v ně uvěřili, až se naplní. Tímto důležitým proroctvím je také Zjevení Janovo, které, jak je ve Zj 1,1 psáno, je Zjevením Ježíše Krista a je proroctvím (Zj 1,3; Zj 22,18-19). Pokud se proroctví Zjevení začne naplňovat a jeho události se objeví v našem reálném světě, jakožto křesťané a následovníci Ježíše bychom měli jasně vidět, zda se události naplňují podle Písma, zda již můžeme věřit, když se to děje, či nikoli.

Církev Shincheonji dosvědčuje podle Písma o naplněných skutečnostech knihy Zjevení skrze posla, který toto svědectví předává všem sborům, církvím a věřícím (Zj 22,16). Završení všech Ježíšových slov je právě v knize Zjevení, a proto je důležité jejímu obsahu rozumět a vidět, zda se události skutečně podle Písma naplňují. Bůh chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy (1 Tm 2,4). Věřící mohou svobodně a podle Písma posoudit, zda je svědectví Shincheonji pravdivé.

Předseda Shinchoenji, neboli pastýř, který je vyvolen podle Zjevení, je člověk, svědek, který viděl a slyšel události Zjevení, když se naplnily a toto svědectví dál doručuje všem po celém světě (Zj 22,8 a 16). Členové předsedu Shincheonji nepovažují za Boha, Ježíše, druhý příchod Ježíše, ducha pravdy nebo vtělení apoštola Jana, ani on sám toto o sobě nikdy neprohlásil.