Je Zjevení důležité?

Zjevení
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:52
Shlédnutí
864
Zjevení Janovo je poslední knihou Bible, kterou zapsal apoštol Jan, přibližně okolo roku 95 po Kristu, v tu dobu přebýval na ostrově Patmos. Zjevení je prorocká kniha, jak se píše ve Zj 1,3 a ve Zj 22,18-19 a její obsah se týká událostí, které se mají naplnit ve skutečnosti. Zjevení je kniha, která je psaná v podobenství, obsahuje řadu obrazů, znamení a událostí, které mají nastat v budoucích časech, právě z toho důvodu vedla řadu lidí v historii k nejrůznějším výkladům a snahám knize porozumět.

Princip textu, jehož význam neznáme okamžitě, ale jehož význam má být vyjeven v čase vlivem naplněných událostí, není v Bibli neznámý. V jiném, starozákonním proroctví, můžeme narazit na toto: „Já jsem to sice slyšel, ale nechápal, a proto jsem řekl: Pane můj, co přijde koncem těch věcí? Nato mi odvětil: Běž, Danieli, neboť ta slova jsou uzavřena a zapečetěna až do času konce“ (Da 12,8-9). Prorok Daniel zde čelí situaci, kdy nerozumí obsahu textu, který zapisuje, avšak Pán mu odpovídá, že slova jsou uzavřena a zapečetěna do času konce. Klíčové je, že je to určitého času, slova nejsou uzavřena a zapečetěna navěky.

I v evangeliích se můžeme setkávat s tímto typem textu. Sám Ježíš mluví o budoucích událostech, popisuje v podobenstvích Boží království (Mt 13), prorokuje o znameních skonání věku a jeho příchodu (Mt 24), předpovídá příchod ducha pravdy (J 14-16) a veškerý tento obsah je shrnut v proroctví knihy Zjevení (Zjevení 1-22). Ježíš sám připouští, že je zde čas, kdy již nebude užívat přirovnání, ale bude mluvit otevřeně (J 16,25) a také, že toho má ještě mnoho co říci, ale přijde duch pravdy, který nás uvede do veškeré pravdy (J 16,12-13). Ježíš sám říká, že přijde čas, kdy bude možné porozumět všem jeho výrokům, i těm, která jsou v podobenstvích a nebo prorokují budoucí události.

Ve Zjevení 1,1 se navíc dočítáme, že se jedná o „Zjevení Ježíše Krista“. Jedná se o Ježíšovo slovo, a už z toho důvodu, by jeho zkoumání nemělo být zanedbáno. Zjevení má být předáno služebníkům, aby věděli, co se má brzy stát (Zj 1,1) a je zde přislíbeno, že kdo zachovává slova tohoto proroctví, je blahoslavený (Zj 1,3). Ve Zjevení 22,18-19 je znovu připomenuto, že se jedná o prorockou knihu a že, kdo by ze slov této knihy něco odejmul, bude mu odejmut díl ze stromu života a ze svatého města a naopak, kdo by ke slovům něco přidal, budou mu přidány rány, jak jsou v knize popsané. Už jen tato slova by nás měla přimět k zamyšlení – je důležité Zjevení znát? Do jakého svatého města by nám nebylo umožněno vstoupit? Jaké rány by na nás přišly?

Zjevení je prorocká kniha, kterou nám zanechal Ježíš. Ježíš mluví o budoucích událostech předem, abychom uvěřili, až se stanou (J 14,29). Jakmile se události naplní, bude muset existovat jasné svědectví o tom, kdy a kde se události udály, komu se staly a jakým způsobem. Církev Shincheonji věří, že její předseda je svědkem těchto událostí, které nám může v plnosti předat tak, jak se staly podle Písma. Jako věřící jsme povinni ověřit, zda je svědectví pravdivé, zda se Písmo skutečně naplňuje v dnešním čase a co to pro nás jako pro věřící mající naději v království nebeské znamená.