Ignoruje Shincheonji práci ducha?

Shincheonji
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2021-10-22 07:20
Shlédnutí
1172
Učí Shincheonji, že máme následovat člověka? Ne
Máme uctívat Boha (Mt 4:10) a máme následovat Ježíše (J 12:26).

Jak mám následovat Boha, který není vidět? Následovat Boží slovo
Filip měl podobnou otázku, žádal Ježíše „ukaž nám Otce“ (J 14:8) a Ježíš mu odpověděl, že vidět Ježíše je jako vidět Otce, protože Ježíš nemluví ze sebe, ale mluví v něm Otec který v něm přebývá (J 14:9-11). Filip neviděl Otce, který byl s Ježíšem.
Bible dosvědčuje, že Bůh je duch (J 4:24) a Bůh je slovo (J 1:1), proto Ježíš říká, že slova, která mluví jsou duch a život (J 6:63), neboť nemluvil svá slova, ale slova Boží (J 14:24). Máme tedy následovat Boží slova.

Může mít člověk svatého ducha? Ano
Člověk je jako svatyně (1 Kor 3:16), ve které by měl přebývat Boží duch. Proto říká Ježíš, že Bůh a on přijdou k tomu, který zachovává Boží slovo (J 14:23) a učiní si tam příbytek. V opačném případě se člověk může stát příbytkem pro zlého ducha (Mt 12:43-45).

Potřebuje člověk svatého ducha? Ano
Od času pádu Adama panuje rozdělení mezi Bohem a člověkem kvůli hříchu (Gn 6:3). Skutky lidí jsou hříšné (Ř 3:23) a bez Božího ducha nemohou být změněny, ale ovoce Ducha (Ga 5) je opačné (láska, pokoj, atd.). Rovněž bez Ducha není pravda. Když přijde Duch Pravdy uvede nás do veškeré pravdy (J 16:13). Přestože Boží duch přicházel, aby se lidí zmocňoval a nakrátko je naplňoval (1 Sm 19:24), Božím záměrem je, aby se trvale vrátil a přebýval s člověkem (Zj 21:3). Jenom tehdy může rozdělení mezi Bohem a člověkem být plně vyřešeno.

Co je třeba, aby člověk mohl mít svatého ducha? Odstranit hřích a zachovat Boží slovo
Bylo třeba oběti Ježíše, aby byl odstraněn hřích, proto Ježíš za nás zemřel když jsme ještě byli hříšní (Ř 5:8). Ježíš poté slíbil, že se vrátí k těm, kteří zachovají jeho slovo (J 14:23). Proto bylo evangelium rozšířeno do celého světa (Sk 1:8, Mt 24:14) a bylo řečeno, že je máme zachovat (Zj 1:3) a nesmíme k tomu nic přidávat ani z toho nic ubírat (Zj 22:18-19). Ve Zj 21 je napsáno, že Svaté město Nový Jeruzalém v duchovním světě sestoupí na nové nebe a novou zemi. Proto bychom měli najít nové nebe a novou zemi podle Bible. Jak ale můžeme zachovat Ježíšův slib, jestliže nerozumíme jeho významu? Proto Ježíš slíbil, že pošle někoho, kdo význam dosvědčí (Zj 22:16), tehdy budeme moci Ježíšovo slovo plně zachovat.

Jaká je práce ducha v čase prvního příchodu? Roznést evangelium o království po celém světě
Ježíš slibuje, že budou učedníci pokřtěni duchem svatým (Sk 1:5, :8), který na učedníky sestoupil během letnic (Sk 2). Duch, který byl seslán o letnicích učedníky zmocnil, aby roznesli evangelium po celém světě (Sk 1:8).

Jaká je práce ducha v čase druhého příchodu? Uvést lidi do veškeré pravdy
Ve druhém příchodu je tomu jinak. Nebude to čas proroctví a mluvení v jazycích, ale bude to čas, kdy člověk pozná plně (1 Kor 13:8-13). Přestože apoštol Pavel přijal stejného ducha jako učedníci, který byl seslán o letnicích, tak vyznával, že zná částečně.
Ježíš slíbil, že pošle Ducha pravdy (J 14:16-17) k těm, kteří zachovají Ježíšovo slovo (J 14:23), role Ducha pravdy je uvést lidi už ne do částečné, ale veškeré pravdy (J 16:13).
Boží slovo je pravda (J 17:17), ale toto slovo Nového zákona bylo zapečetěné (Zj 5:1) a význam proroctí Nového zákona nebyl lidem znám. Toto proroctví nelze ovšem vykládat lidským myšlením (2 Pt 1:20), ale Zjevení Ježíše je otevíráno Ježíšem (Zj 6,8) a podle slibu posílá Ducha (Zj 10:11) aby jej předal Janovi. Ježíš podle slibu posílá tohoto posla všem sborům, aby dosvědčil o významu této knihy (Zj 22:16). Ježíš dosvědčuje, že můžeme porozumět jenom skrze tohoto posla, který mluví to, co viděl a slyšel (Zj 22:8).