Popírá Shincheonji Ježíšovo božství a „Trojici“?

Shincheonji
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2021-10-22 07:17
Shlédnutí
1048
V J 20,28 říká jeden z dvanácti učedníků Ježíšovi „Můj Pán a můj Bůh“. Ježíš byl zrozen z Ducha a je jedno s Bohem, není ale stejnou entitou (bytostí) jako Bůh Stvořitel. Písmo o tom jasně dosvědčuje na více místech.

Ježíš Kristus se narodil před dvěma tisíci lety podle proroctví jako Boží Syn a jako Beránek Boží. Vše, co o něm Písmo dosvědčuje, je pravdivé. Ježíš je jedno s Otcem a vidíme, že na něho sestupuje Duch Boží jako holubice při křtu (Mt 3,16), stejně tak na Syna člověka vystupují a sestupují andělé v J 1,51. V Ježíšově těle přebývá Boží duch, ale také další duchové (andělé). Otec, Syn a Duch jsou tedy jedno v Ježíšově těle. V J 10,30 Ježíš řekne, že „Já a Otec jsme jedno“, tato slova nenechají Židy chladnými, ti se hned chopí kamenů, aby jej za tento výrok ukamenovali, mají za to, že se rouhá, protože ze sebe jako člověk dělá Boha. Sám Ježíš odpovídá dvěma způsoby. Zaprvé je v Písmu psáno, že komukoli se stalo slovo Boží je bohem, a on sám sebe nazývá Božím Synem. Ježíš mluví vždy o Bohu Stvořiteli jako o svém Otci, nemluví tak ale nikdy o sobě.

Písmo jasně dosvědčuje, že Otec, Syn a Duch svatý jsou jedno a pracují jako jedno v Ježíšově těle. Avšak po Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání se jedná o tři rozdělné duchovní bytosti. Ve Skutcích 7 je kamenován Štěpán. Když pozdvihne tvář, vidí rozevřená nebesa a vidí Boha Otce a Ježíše jako duchovní bytosti vedle sebe (Sk 7,56). Stejně tak ve Zj 4 a 5 je vidění duchovního světa, kde je Bůh Otec jako Sedící na trůnu a Ježíš jako Beránek, který z jeho pravice bere knihu zapečetěnou sedmi pečetěmi (Zj 5,6-7), i tady se tedy jedná o dvě bytosti fungující v rámci duchovního světa. Jasné rozdělení mezi Bohem Otcem a Synem vidíme ale ještě za Ježíšova života. Ježíš se v J 17 modlí k Bohu Otci, nemodlí se sám k sobě. Ježíš také na řadě míst odkazuje, aby lidé poslouchali slova, která říká, protože ta jsou od Otce (J 14:23-24). V Mt 24,36 je psáno, že o tom dni ani hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, ale jenom sám Otec. Je tedy něco, o čem ví pouze Otec a neví to nikdo jiný (je tu jasně rozděleno, že to neví Syn a neví to ani andělé). Při Ježíšově ukřižování pak Ježíš zvolá „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46), předtím, než Ježíš vydechne naposledy, ho opouští Duch Boha Otce.

Pojem „Trojice“ se jako takový v Písmu nikde nevyskytuje. Bůh Otec, Syn a Duch svatý jsou jedno v Ježíši Kristu, avšak mimo tělo Ježíše Krista jsou oddělené duchovní bytosti. Ježíš sám o sobě nikdy neříká, že je stejnou bytostí jako Bůh Otec, nýbrž, že je Boží Syn a že je jedno s Otcem.

Písmo nás varuje před falešným svědectvím. Pokud někdo vydává svědectví a tvrdí, že je něco součástí učení Shincheonji, ale ve skutečnosti je to lež a církev Shincheonji nikdy nic takového netvrdila, jedná se o falešné svědectví, které navíc veřejně poškozuje jméno církve.