Shincheonji dobrovolnický tým

Představujeme Vám dobrovolnické činnosti nebeské kultury Shincheonji, jež obnoví svět v éře obnovení, která je přislíbená v Bibli.

Mindset nebeské služby

Shincheonji dává do skutků lásku k bližním díky lásce a srdci úcty, které jsme se naučili od nebe.

„Světlo“

Zažeňme temnotu a zasaďme vřelou lásku.
Na jakékoliv místo, které navštívíme, ať rozkvete květ skrze radost a úsměv.
Staňme se světly, která ozáří svět.

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají,
dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují,
abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce
vycházet nad zlými i dobrými a
déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž?
A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané?
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."

[Mt 5:44-48]

I Láska celého stvoření, které jsme přijali za dědictví

Milujme své bližní jako sami sebe. Jako ta nebeská rodina. V nebesích se nachází slunce, měsíc a hvězdy, mraky, vítr a vzduch. Stvoření zde na Zemi žije díky světlu, dešti a vzduchu z nebe. Nebe nám neustále dává život. Tohle je moc dobré „vzdělávání služby života“. Pokud je rodina na Zemi zrozena z jednoho předka, tak my všichni nejsme cizinci. Milujme se.

Pokud nebe nesešle světlo nebo déšť, tak stvoření na Zemi nemůže přežít. Stejně jako ta neměnná nebeská láska se navzájem milujme a pomáhejme si a jděme dál skrze cestu učení Ježíše. My jsme všichni pod stejným nebem a kráčíme po stejné zemi a dýcháme stejný vzduch. Milujme se navzájem.

I Rozdhodnutí člověka Shincheonji o „lásce a službě“

Bůh pro nepřítele hříšníky dal svého svatého jediného syna a jediný syn Boží, Ježíš, za odpuštění hříchů všech hříšníků dal svůj život.
A také nám dal zákon, který říká, že si máme navzájem odpouštět a milovat se. My to musíme zachovat.

Shincheonji chce vyléčit všechna stvoření a stvořit království lásky. V tom případě skrze co bychom mohli vyléčit všechna stvoření, která získala jizvu kvůli hříchu? V J 17:17-19 se píše, že skrze pravdu se posvětíme. Pravda je Boží Slovo a pravá úvaha. List stromu života je pravda a skrze pravdu neboli pravou úvahou vzbudíme všechna stvoření, které jsme přijali za dědictví, a léčíme je.

Nové království, které je vyléčeno skrze pravdu, neproklíná a nedává jizvy jako předchozí svět, ale je to krásný svět, ve kterém se odpouští, miluje a dává léčení.

Shincheonji překonává hranice, hranice rasy i lidstva.  Prvním důvodem je, že Shincheonji, které přijalo všechna stvoření za dědictví, miluje všechny jako Bůh, který stvořil všechna stvoření. Druhým důvodem je, že léčení všech národů skrze listí stromu života, které se stává zdrojem léku (Ez 47:12, Zj 22:1-2), je Boží vůle a poslání našich lidí Shincheonji.

Odpuštění, láska a požehnání. Tohle je lék záchrany. Budeme si odpouštět, milovat se a žehnat si a nechám, aby se to naplnilo v Shincheonji, které je znovuzrozené skrze Slovo a svatého ducha.