Zaslíbená teologie

… Aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města [Zj 22:14]

Představení Křesťanského misijního centra Sión

Představujeme Vám teologický vzdělávací institut, který byl založen podle přislíbení Bible a doručuje jenom Slovo Bible.

V křesťanském misijním centru Sión, které je biblickým centrem zdarma (Zj 22:17), se novým Slovem (novou písní) neboli otevřeným Slovem, kterým se proroctví naplnilo, označují pečetí ti, kteří byli sklizeni, a vytváří se zde dvanáct kmenů. Proto se toto centrum stává místem, kde je trůn v duchovním světě a Bůh.

Jenom za pouhý minulý rok přes 100.000 lidí absolovalo křesťasnké misijní centrum Sión, což je největší počet absolventů (teologie) po celém světě. Také v USA, Číně, Japonsku, Kanadě, Německu, Nizozemsku, Francii, Španělsku, Rakousku, Itálii, Austrálii, Jižní Africe, Indii, Filipínách, Hong Kongu, apod. – ve 29 zemích zhruba na 600 místech se nachází Křesťanské misijní centrum Sión a jenom pastorů, kteří uznali pravdu Shincheonji a vrátili svůj certifikát pastora, jsou aktuálně stovky. 

Stejně jako se za času Mojžíše naplnilo přislíbení s Abrahamem (Ex 12), a stejně jako se v čase prvního příchodu Ježíše naplnil Starý zákon (Jn 19:30), tak je to i s naplněním Nového zákona a Shincheonji dosvědčuje to fyzické naplnění (Zj 1:2, Zj 10, Zj 22:16). Podle Bible učíme zdarma to vzácné Slovo, které nemůžete koupit, přestože byste dali celou Zemi. 

Stejně jako strom života ve Zj 22 na dvanácti ratolestech nese ovoce, dvanáct kmenů Shincheonji každý měsíc tvoří tisíce absolventů.  V Jn 15 je Ježíš stromem života, tak se ti absolventi, kteří jsou stvořeni skrze Slovo života, stávají „prvotinami“.

Oni neabsolovali světskou teologickou školu, ale učili se podle Boží vůle ty nebeské věci v Křesťanském misijním centru Sión a absolovali nebeskou teologii.

Znak Křesťanského misijního centra Sión

Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost [1Pt 3:13]

Licenční číslo: 0000731

Znak Alfa a Omega

Znak Siónu je to, co se naplnilo na zemi stejně, jako se to naplnilo v nebesích, je to stvořené podle přislíbení Bible (Zj 14:1-3). Je to stejné, jako když Mojžíš a Ježíš viděli nebeské věci a stvořili to tady na zemi (Jn 5:19, Ex 25, Zj 21, Heb 8:5, Iz 2:2-3).

Kulatý kruh znaku znamená nebesa a zemi (vesmír a Zemi), sedm barev duhy v kruhu popisuje Sión, horu nové smlouvy, o které mluvil Ježíš (Zj 14:1-3, Iz 2:2-3). A ta větší a vyšší hora mezi menšími horami je hora Sión, kde učí novou píseň ze Zj 14, v Iz 2 se mluví o této hoře „I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy.“

A mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sijónu vyjde zákon a Hospodinovo slovo (nová píseň) z Jeruzaléma.

Červený kříž na hoře značí to, že Ježíš nesl kříž pro lid, který má přijmout záchranu. Otevřená kniha před křížem je Slovo nové písně, která je věčným evangeliem na hoře Sión, kterou přijal ve Zjevení 10 (v Novém zákoně). A to, že je tam zapsáno Alfa a Omega, značí, že se Boží 6000letá/šestitisíciletá historie naplňuje podle Bible a končí (Zj 21:6-7).

To, že tenhle znak zvítězil v mnoha bojích a získal licenci, je důkazem toho, že je Křesťanské misijní centrum Sión v dnešním čase horou Sión ve Zjevení, která se naplňuje podle proroctví v kapitole 14 a je pánem všech míst na celém světě, o kterých se říká, že jsou Sión (Licenční číslo : 0000731).