Zaslíbený pastýř

Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil··· [Zj 22:16]

Pozdrav

Pravý věřící je ten, který se stává světlem a ozařuje svět.

„Milovaní členové v křesťanství, těší mě.“

Vedoucí království Shincheonji je Ježíš Kristus, který byl zabit a svou krví vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu, a učinil je králi a kněžími našemu Bohu.

Stvořitel nebes a země, Otec Bůh již dříve přislíbil o tom, že skrze Ježíše založí Shinicheonji (nové nebe a novou zemi) Svatyni stánku svědectví (Zj 21, Zj 15:5).
Jelikož ji podle přislíbení založil zde na Zemi (Mt 6:33), vzdávám věčnou vděčnost za tu milost.

Shincheonji, církev Ježíšova, Svatyně stánku svědectví a dvanáct kmenů té svatyně, které stvořil Bůh, jsou něčím, co tu dříve nebylo, je to jediné Boží království, (jediná Boží) svatyně ve světě.
My, dvanáct kmenů, kteří jsme byli stvořeni podle Boží vůle, oznamujeme světu, že přislíbené království nebeské je blízko.

Milovaní členové,
stejně jako Ježíš Kristus miloval nás, zachovejme příkaz lásky, který nám dal a milujme se navzájem.
A společně vložme úsilí, aby se království světa stalo královstvím Božím co nejrychleji.

Slibuji, že my, Shincheonji, se podle vůle toho, který dal do skutků lásku kříže, staneme naplněním světla a lásky, které ozáří svět, i kdyby naše tělo mělo roztát jako svíčka, zatímco dává světlo.

Celým srdcem Vás vítám,
A přeji si, aby milost a pokoj našeho Otce Boha a Ježíše byly věčně s vámi se všemi.

Děkuji.

Shincheonji, církev Ježíšova, Svatyně stánku svědectví
Vedoucí valného shromáždění Manhee Lee