Zaslíbený pastýř

Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil··· [Zj 22:16]

Kdo je „posel, který mluví ve jménu“?

Představujeme Vám zaslíbeného pastýře, vedoucího valného shromáždění Manhee Lee, posla, který mluví ve jménu a dosvědčuje fyzické naplnění Zjevení.

Posel, který mluví ve jménu

„Já, posel, který mluví ve jménu ze Shincheonji (ten, kdo vítězí) jsem nepřišel sám ze sebe, ale byl jsem poslán ve jménu Ježíše všem sborům (Zj 22:16).

Aktuální čas je čas skonání církví a to, co dosvědčuji, je naplnění Zjevení (fyzické naplnění).
V co Ježíš řekl, abychom věřili v Novém zákoně, je fyzické naplnění Zjevení (Zj 1:1-3, 22:6-7).”


Narození a mládí

Vedoucí valného shromáždění Lee je potomek, který následuje královský rodokmen trvající 500 let v historii Korejské republiky a narodil se v chudé vesnici 15. září 1931. 

Jeho jméno bylo vytvořené před jeho narozením, po snu jeho dědy, ve kterém se nebe najednou zatmělo a poté vyšlo světlo a ozářilo dceru. Tak to před tím vytvořil a nazývali ho tak po jeho narození jménem „Manhee“, což znamenalo dokonalé světlo.

Se životem víry začal od mládí tím, že se modlil s dědou, a poté měl návyk modlitby ráno i večer (v neděli na vysoké hoře), ale nikdy nešel do církve.


Přísahal jeho věrnost Bohu skrze spis v krvi

Jednoho dne, kdy se modlil jako obvykle, „veliká hvězda“, kterou předtím viděl často, sestoupila z nebe blízko k němu a po 3 dny tu hvězdu stále viděl. Od této chvíle začalo bezdůvodné pronásledování od blízkých lidí a zanedlouho potkal duchovního člověka z nebe. A napsal na hoře spis v krvi, který přísáhá věrnost. Po tomto dni přicházely nespočitalné těžkosti. Během života víry v církvi uviděl zkaženost pastorů, viděl i věrné úsilí členů a slyšel i modlitby. A zažil mnoho silných vln v životě víry. Jednou byl také v situaci bezdomovce a bez peněz. Tehdy srovnal srdce tím, že přemýšlel nad smlouvu, kterou ustanovil v krvi.


Pro nařízení z nebe do Svatyně stánku

Během životu víry na vesnici uslyšel hlas z nebe „Jdi do Svatyně stánku“ a poté šel do Svatyně stánku v Gwacheonu a tam několik let sloužil dobrovolně jako pracovník na staveništi.

Ale jakmile poukázal na zkaženost Svatyně stánku, která začala duchem svatým, ukázali se lidé, kteří ho chtěli zabít, takže se vrátil zpátky do domova.

Poté v domově pracoval 7 let ve Hnutí nové vesnice a během toho času mu nařídil ten nebeský člověk, který ho znovu navštívil, aby poslal dopisy pokání do Svatyně stánku, odkud vyšel.

Když se vrátil do Svatyně stánku a urgoval je, aby činili pokání, přišlo mnoho pronásledování a zásadní chvíle smrti, které nedokážeme popsat ani slovy.


Posel, který mluví ve jménu, který snědl „otevřenou knihu“ ve Zj 10

Ale vedoucí valného shromáždění Manhee Lee, který to všechno překonal, prožil události, ve kterých naplňovaly všechny kapitoly Zjevení a přijal i Zjevení (otevřenou knihu. Byly to události za hranicí lidské představivosti. Skrze nebeské Zjevení si uvědomil, že on je tím poslem, který mluví ve jménu, jenž byl poslán sborům, aby doručil Zjevení, které se naplnilo (Zj 22:16). Realita, kterou nemohl popřít, přestože si několikrát pročítal Bibli, byla před jeho očima. Bylo jasné, že pokud by nedoručil to, co přijal, tak by se Boží historie, která je přislíbená v Bibli, nenaplnila. Práce, ve které má doručit to, co viděl a slyšel, byla až moc těžká a obtížná. A přestože dosvědčoval, nebylo mnoho lidí, kteří poslouchali a uvěřili.

Ale on doručoval to, co viděl a slyšel, ať už lidé „poslouchají nebo nedbají (Ez 3)“ A podle nařízení založil dvanáct kmenů podle Bible a po celé Korejské republice založil teologická centra, kde se mohou (lidé) učit systematicky a zdarma. Poté se shromáždilo mnoho členů, aby mohli studovat otevřené Slovo. 

Seminář Slova, na kterém se doručovalo naplnění proroctví Nového zákona a který byl zvukem polnice záchrany, otevírajícím oči a uši věřících

Vedoucí valného shromáždění a členové, kteří jsou na poutní cestě na místě zbourané Svatyně stánku, která zradila podle proroctví Nového zákona 


Prosím, věřte v tohle otevřené Slovo Nového zákona

Sám o sobě dosvědčuje, že je jako hlína, která nemá ani schopnosti ani poznání ani moudrost. Ale má předsevzetí, že pro svou víru a poslušnost, pokud se jedná o práci pro Pána, nebude šetřit nic, ať už to je cokoliv. Jediná spravedlnost vedoucího valného shromáždění Lee je věřit v Boha a vykonávat práci Boží.

Vedoucí valného shromáždění, posel, který mluví ve jménu, který dostal poslání doručit tu pravdu, kterou má, kterou mu nebe ukázalo a nechalo jej, aby ji slyšel, přestože sám o sobě říká, že je špatný, prosí, aby navzdory tomu, že nemůžou věřit v člověka, věřili v to, co se dosvědčovalo podle nařízení po vidění a slyšení fyzického naplnění, které se naplnilo podle proroctví Nového zákona v dnešním čase.

„Jako ve Zj 1:2 jsem dosvědčil Boží Slovo a svědectví Ježíše Krista neboli to, co jsem viděl a slyšel (Zj 22:8).
Já znám „to, co se má stát brzy“ a „tyto věci“ ve Zjevení. To protože jsem viděl a slyšel na místě, kde se naplnilo proroctví Zjevení.
Pokud porovnáme přislíbenou Bibli nebo-li proroctví Zjevení s tím, co se naplnilo podle proroctví (fyzické naplnění), poznáme, že to je pravda.“