Zaslíbený pastýř

Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil··· [Zj 22:16]

6000 let, Boží historie záchrany

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ [Zj 22:13]

„Slyšte, nebesa, naslouchej, země,
protože Hospodin promluvil: Syny jsem vychoval a vycvičil,
ale oni se proti mně vzbouřili.

Býk zná svého hospodáře a osel žlab svého majitele,
ale Izrael mě nezná, můj lid nerozumí.

Ach, hřešící národe, lide obtížený vinou, potomstvo zločinců, děti ničitelů! Opustili Hospodina, znevážili Svatého Izraele, odvrátili se zpět.“

[Izajáš 1:2-4]

Tohle Slovo, které je zapsáno v Izajáši kapitole 1, dobře popisuje lítostivé srdce Otce Boha, který zplodil a vychovával děti.

Bůh, aby zachránil vyvolený lid, když byl zkažený a byl v zajetí pod pohany, posílal nepočitatelně mnoho proroků (pastýř proroctví) a oznámil budoucí události a také doručil, že přijde zachránce Ježíš.

Ale Izraelité nevěřili, nepoznali svoji realitu a mysleli si, že jsou vyvoleným lidem a spravedlivými. V situaci, ve kterém Boží království a lid zmizel, si Bůh musel vyvolit nového pastýře, aby znovustvořil nové království a soudil vyvolený lid, který zhřešil, a pohanské ničitele. Skrze soud jedna éra končí a začíná znovustvoření. Bůh opakoval proces stvoření a znovustvoření od hříchu Adama dodnes.

Bůh na východě v Edenu dal dech života Adamovi, který byl hlínou, a nechal ho se stát živou duší (Gn 2).

Doba Adama

Zrada a záhuba Adamova světa, Noemova rodina, která přijala záchranu

Adam a Eva přijali celé stvoření za dědictví od Boha, ale přesto zradili a začali patřit hadu neboli ďáblovi.

Bůh je za to vyhnal ze zahrady Eden (Gn 3) a odešel z Adamova světa (Gn 6). Bůh, který odešel, sestoupil k Noemovi, 9. potomkovi Adama a skrze Noema oznámil, že zničí Adamův svět skrze potopu. Bůh nechal dlouhou dobu stavět loď (archu), kde se mohou lidé vyhnout potopě.

Noe oznámil světu, že nastane potopa, ale lidé Adamova světa nevěřili slovu Noema. Bůh podle slibu s Noemem soudil Adamův svět, který se stal hříchem skrze potopu (Gn 7). Lidé, kteří se posmívali Noemovi, jak staví archu, umírali skrze potopu tím, že se dívali na Noemovu archu. Přestože litovali, že tomu neuvěřili, bylo už pozdě. V čase záhuby Adamova světa bylo zachráněno jenom 8 lidí rodiny Noema.

Doba Noema

Zrada a záhuba Noemova světa, 
přislíbení s Abrahamem a záchrana skrze Mojžíše

Poté, co Noemova rodina doplula na arše, byli zachráněni a začali působit na hoře Ararat, stejně jako Eva v Adamově světě byla svedena hadem (tehdy had řekl, že Adam a Eva jsou nazí, Gn 3:7-13) Noemův druhý syn Chám přijal boha hada a zhřešil tak, že poukázal na to, jak otec Noe byl nahý. Stejně jako k Adamovi a Evě, kteří byli svedeni hadem, sestoupilo prokletí, i k Chámovi a jeho synu Kanaánovi sestoupilo prokletí.

Bůh, když Noemův svět neboli svět Kanaána zhřešil, odešel z Neomova světa a zjevil se Abrahamovi, desátému potomku Noema, a přislíbil, že se jeho potomci stanou otroky v pohanské zemi a po čtyřech generacích vyjdou a vrátí se do země Kanaánu (Gn 15). Díky tomuto slibu potomci Abrahama šli do Egypta, po čtyřech generacích od času vstupu do Egypta Izraelité vyšli z Egypta skrze Mojžíše (Ex 12). Jozue, který následoval Mojžíše, zničil (podmanil) svět Kanaána, Noemova potomka, a začal panovat.

Bůh v čase, kdy byl Adamův svět zničen skrze potopu, začal historii stvoření skrze zachráněnou Noemovou rodinu.

Začali dvanácti syny Jákoba a Bůh s nimi ustanovil smlouvu (Ex 19:5-6, Gn 15).

Doba Fyzického Izraele

Zrada a záhuba Fyzického Izraele

Jozue, který následoval Mojžíše a podmanil Kanaán, začal působit v Šekemu.

Ale oni nezachovali smlouvu a v čase Šalamouna se znovu klaněli pohanským bohům a uctívali je a takto ta smlouva byla porušena.

Tím, že Izrael porušil smlouvu, zradil a zhřešil jako Adam (Oz 6:7), nakonec se rozdělili na severní a jižní část a nejprve bylo zničeno severních 11 kmenů pohany (1Kr 11-12). Jeden zbylý kmen Judsko a Jeruzalém byl nakonec také zničen pohany (Iz 1).

Doba proroků

Příslíbení mezi Bohem a starozákonními proroky

Přestože hřích lidstva a Satanovo působení neustále pokračovalo a činy zrady nezmizely, Bůh to nevzdal a od tohoto času přislíbil budoucí události starozákonním prorokům, že zničí Izrael, který zhřešil a ustanoví nové království a nový lid a toto je Starý zákon.

To reprezentativní je „nová věc“ v Jeremjáši 31. Izraelští pastoři, kteří byli příslušností pohana Satana, pronásledovali a dokonce zabíjeli proroky. (nadbytečné kteří prorokovali).

Ale Boží slib byl doručen i v krutém a těžkém pronásledování od času proroka Izajáše zhruba po 600-700 let.

Bůh ukázal budoucí události starozákonním prorokům a nechal, aby to doručovali (Am 3:7).

V čase prvního příchodu Ježíše, kdy se naplnil Starý zákon, byl stvořen Duchovní Izrael.

Doba Duchovního Izraele

Zrada a záhuba světa Duchovního Izraele, novozákonní proroctví o Ježíšově druhém příchodu

Ježíš přišel podle přislíbení starozákonních proroků a naplnil novou věc. Neboli ustanovil Božím lidem ty, kteří byli zrozeni z Božího semene (Jn 1:12-13), a toto je počátek Ježíšovy církve, která začala skrze Ježíše, neboli počátek Duchovního Izraele.

Ježíš přišel podle proroctví Starého zákona, zasel dobré semeno (Boží semeno) do svého pole (církev Ježíšova), had farizej zasel do tohoto pole plevel (Satanovo semeno). Ježíš přislíbil, že bude čas žně, a řekl, že bude sklízet pšenici, která je zrozena z dobrého semene (Mt 13:24-30).

A přislíbil, že skrze ovoce pšenice, které je označeno pečetí Božího Slova, ustanoví Boží království a kněží (Lk 22:14-20, Heb 8:10). Tehdejší pastoři a starší v to nevěřili, mysleli si, že oni jsou vyvolenými lidmi a spravedlivými, a říkali o Ježíši a jeho učednících, že jsou sekta, pronásledovali je a zabili.

Duchovní Izrael, který pokračoval 2000 let po čase prvního příchodu Ježíše, byl u konce podle přislíbení Nového zákona. V Mt 24:14 se píše „Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“, což bylo Slovo proroctví, které odkazuje na Duchovní Izrael. Když se podíváme na to proroctví, tak nastává to tak, jako v Mt 24, kdy chrám spadne skrze nepřítele a slunce, měsíc a hvězdy potemní a spadnou (zrada a zkáza vyvoleného lidu), tehdy na svatém místě neboli na Boží svatyni bude stát ničitel, pastor pohanského Babylonu a vyvolený lid svatostánku nebe bude přijímat cejch pastora Babylonu a uctívat jej (Zj 13). A ve Zj 17-18 vidíme, že skrze vášnivé víno smilstva pastýře Babylonu všechny národy spadly. Tohle je zrada a záhuba světa Duchovního Izraele. Po této události je zapsáno, že nastává vyvolení pravého pastýře, soud a záchrana a Boží nové království (nové nebe a nová země) se stvoří (Zj 21:1). Tohle je Nový zákon a tohle oznamoval světu po 2000 let.

Doba Nového duchovního Izraele

V dnešním čase, čase druhého příchodu, je záchrana skrze „zaslíbeného pastýře“ a Nový duchovní Izrael, který byl stvořen podle Bible

V dnešním čase Ježíš přichází zpátky a soudí a zakončí Duchovní Izrael, který zhřešil a porušil smlouvu, a podle přislíbení Nového zákona skrze toho, kdo vítězí (zaslíbený pastýř), stvoří Nový duchovní Izrael, 12 kmenů.

To jsou ti, kteří zvítězili a vyšli skrze pravdu z pohanského Babylonu a byli vykoupeni z hříchu skrze Ježíšovu krev a stávají se Božími královstsvími a kněžími.

Oni 1) jsou zrozeni skrze Boží semeno, 2) jsou sklizeni, 3) jsou označeni pečetí Božího a Ježíšova jména, 4) nepřidávají ani neubírají ze Zjevení, 5) patří do Božího přislíbeného království 12 kmenů, 6) a jsou zapsáni v knize života.

„Věřící v čase skonání věků věří a zachovává proroctví Bible a jeho fyzické naplnění? (Jn 14:23, 29)“

Soudí a zakončí Duchovní Izrael, který porušil smouvu, a stvoří Nový duchovní Izrael.