Zaslíbená svatyně

Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví [Zj 15:5]

Shincheonji 12 kmenů

A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele [Zj 7:4]

Boží království, které se objevilo v každé éře, bylo 12 kmenů. V čase Starého zákona Jákob dostal jméno toho, který vítězí neboli Izrael, a stal se počátkem 12 kmenů fyzického Izraele. Ježíš, který přišel do Judska, také přemohl svět (Jn 16:33, Mt 4, Lk 4) a skrze 12 učedníků (12 kmenů) stvořil 12 kmenů duchovího Izraele. 12 kmenů, které se objevily ve Starém zákoně a v prvním příchodě, se objevuje také v čase druhého příchodu neboli v čase Zjevení.

Ve Zj 7 se nachází práce sklizně v čase žně a označování pečetí 144 000 skrze Slovo. Místo, kde 144 000 jsou označováni pečetí, je hora Sión ve Zj 14 a 144 000, kteří jsou označení pečetí Slova, se nazývají prvotiny (Jk 1:18). Těchto 144 000 je 12 kmenů, které jsou stvořené označením Boží pečetí. 

Nový duchovní Izrael 12 kmenů, které založil Bůh, je nová věc, která předtím nebyla, a je to jediné Boží království a svatyně na světě. Těchto 12 kmenů je naplněno se jmény 12 kmenů v čase Starého zákona spolu se jmény Ježíšových učedníků. V poslední čas ti, kteří nepatří těmto 12 kmenům, nejsou lidmi Božího království, proto Shincheonji 12 kmenů hlásá o sobě celému světu, zároveň pracuje pro léčení všech národů.