Zaslíbená svatyně

Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví [Zj 15:5]

Název církve

Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost [2 Pt 3:13]

Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví

Shincheonji [šin-čon-dži] je Boží království, které stvořil Bůh, aby se vůle naplnila v dnešní době zde na zemi stejně, jako se naplnila v nebesích. Je to stvoření, které se naplnilo jako výsledek 6000leté Boží práce, je to svatá svatyně, kam patří kněží a lid, kteří společně přijmou záchranu v Pánu.
Shincheonji, církev Ježíšova, svatyně stánku svědectví dosvědčuje Zjevení a to, co viděla a slyšela podle Boží vůle, a usiluje o práci léčení všech národů.

I Shincheonji (新天地)

Shincheonji je zkratka od slova „šin čon šin dži“, což je „nové nebe, nová země“ v korejštině a znamená to nový svatostánek a nový lid (2Pt 3:13, Mt 13:31-32, Zj 14:1-5, Zj 15:2-5). Stejně jako Mojžíš postavil tady na zemi svatostánek podle standardu nebeského obrazu, který mu ukázal Bůh, i v dnešní době Shincheonji je postaveno tady na zemi podle toho, jak zaslíbený pastýř viděl království nebeské v duchovním světě. Tohle je Boží království, které je stvořené tady na zemi podle toho, jak se naplnilo v nebesích.

I Církev Ježíšova

Církev Ježíšova znamená, jak vidíme v názvu denominace, že Ježíš je Pánem denominace svatyně Shincheonji.

I Svatyně stánku svědectví (證據帳幕聖殿)

„Stánek svědectví“ znamená svatostánek, který viděl, slyšel a dosvědčuje fyzické naplnění Zjevení. „Svatyně“ značí svatý dům, ve kterém se vítá Bůh a vzdává bohoslužba. Svatyně stánku svědectví je zaslíbená svatyně, kam přijdou všechny národy, budou vyléčeny a budou chválit Pána (Zj 15:4-5).

Znak města nového Jeruzaléma

Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno [Zj 3:12]

Znak trůnu Shincheonji je znak království nebeského, které symbolizuje svaté město, nový Jeruzalém sestupující z nebe duchovního světa na nové nebe a novou zemi, které vidíme ve Zj 4 a Zj 21.

Tohle je znak, který oznamuje, že Bůh a Boží trůn sestoupil na Shincheonji, které je stvořeno podle nebeského obrazu. Současně je to zaregistrované na patentovém úřadě v Koreji (KIPO) pod registračním číslem 42-0001873.

Kruh obtočený dvěma linkami, jedna symbolizuje vesmír a druhá zeměkouli, čtverec uvnitř kruhu znamená Boží království, svaté město, nový Jeruzalém. To, co jaspisem a karneolem obklopuje knihu Bible, která se nachází ve středu, symbolizuje Boha, který je Slovem věčného života (Jn 1:1, Zj 4:2-3).

Kříž, který se nachází ve středu města, ztvárňuje pramen neboli studnu, odkud vychází a proudí cesta (učení) kříže Ježíše a čistá voda. Znamená to cesta, odkud vychází Boží Slovo.

Dvanáct bran na východě, západu, jihu a severu, každá strana má po třech branách (Zj 21:12-13). Jsou to brány dvanácti kmenů, stromy uvnitř města symbolizují Nový duchovní Izrael, 12 kmenů, které přijímají Slovo věčného života a nesou každý měsíc dvanáctero ovoce.